Trường Trung học phổ thông Khâm Đức - Huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam

Công văn triển khai BHYT học sinh năm học 2021-2022

Thứ hai - 13/09/2021 14:40
  BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BẢO HIỂM XÃ HỘI PHƯỚC SƠN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:         /CV-BHXH                              Phước Sơn, ngày   01    tháng 8 năm 2021       
V/v thực hiện BHYT học sinh
    năm học 2021-2022  

           Kính gửi:  - Các đơn vị Trường học trên địa bàn huyện Phước Sơn.

          Căn cứ Luật bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT;
Căn cứ Công văn số 1353/SGDĐT-VP ngày 30/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về thống nhất triển khai thực hiện thu BHYT học sinh theo năm tài chính; Công văn số 1156/BHXH-QLT ngày 05/7/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 873/UBND-VX ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phước Sơn về việc thực hiện công tác BHYT học sinh năm học 2021-2022.
Để triển khai thực hiện tốt công tác BHYT học sinh năm học 2021-2022 đối với các Trường học trên địa bàn huyện, BHXH huyện Phước Sơn hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:
1. Mức đóng, phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT
- Mức đóng BHYT học sinh: Bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng; học sinh phải đóng 70%. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng.
- Phương thức đóng: Từ năm học 2021-2022 thực hiện thu BHYT học sinh
theo năm tài chính, thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh có giá trị từ
ngày 01/01 năm đó cho đến 31/12. Để đảm bảo thu phát hành thẻ BHYT theo đúng qui định, phương thức tham gia như sau:
+ Đối với học sinh vào Lớp một:
Học sinh có tháng sinh từ tháng 01/2015 đến tháng 9/2015, thẻ BHYT đối tượng trẻ em có hạn sử dụng đến ngày 30/9/2021, học sinh đăng ký đóng theo các phương thức: Đóng 03 tháng của năm 2021, số tiền 140.805 đồng, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2021 - 31/12/2021; Sau đó tiếp tục đóng một năm (12 tháng) cho năm 2022, số tiền 563.220 đồng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022; Hoặc đóng một lần 15 tháng, số tiền 704.025 đồng, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2021 - 31/12/2022. Trường hợp học sinh có năm sinh trước năm 2015, đăng ký phương thức đóng tương tự như trên.
Học sinh có ngày sinh từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015, mức thu như sau:
* Sinh ngày 01/10/2015, thẻ BHYT đối tượng trẻ em có hạn sử dụng đến ngày 30/9/2021, nhà trường thu mức phí đóng 15 tháng, số tiền 704.025 đồng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2022.
* Ngày sinh nằm trong khoảng thời gian từ ngày 02/10/2015 đến ngày 01/11/2015, thẻ BHYT đối tượng trẻ em có hạn sử dụng đến 31/10/2021, nhà trường thu mức phí đóng 14 tháng, số tiền 657.090 đồng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2022.
* Ngày sinh nằm trong khoảng thời gian từ ngày 02/11/2015 đến ngày 01/12/2015, thẻ BHYT đối tượng trẻ em có hạn sử dụng đến 30/11/2021, nhà trường thu mức phí đóng 13 tháng, số tiền 610.155 đồng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến 31/12/2022.
* Ngày sinh nằm trong khoảng thời gian từ ngày 02/12/2015 đến ngày 31/12/2015, thẻ BHYT đối tượng trẻ em có hạn sử dụng đến 31/12/2021, nhà trường thu mức phí đóng 12 tháng, số tiền 563.220 đồng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.
+ Đối với học sinh Lớp 12: Học sinh đã tham gia hoặc chưa tham gia BHYT năm học 2020-2021 có 03 tháng chuyển tiếp là các tháng 10, 11, 12 của năm 2021, học sinh đăng ký đóng theo các phương thức: Đóng 03 tháng của năm 2021, số tiền 140.805 đồng, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2021 - 31/12/2021; Sau đó tiếp tục đóng 09 tháng cho năm 2022, số tiền 422.415 đồng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2022 - 30/9/2022; Hoặc đóng một lần 12 tháng, số tiền 563.220 đồng, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2021 - 30/9/2022.
+ Đối với học sinh các khối lớp còn lại: Học sinh đã tham gia hoặc chưa tham gia BHYT năm học 2020-2021 có 03 tháng chuyển tiếp là các tháng 10, 11, 12 của năm 2021, học sinh đăng ký đóng theo các phương thức: Đóng 03 tháng của năm 2021, số tiền 140.805 đồng, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2021 - 31/12/2021; Sau đó tiếp tục đóng một năm (12 tháng) cho năm 2022, số tiền 563.220 đồng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022; Hoặc đóng một lần 15 tháng, số tiền 704.025 đồng, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2021 - 31/12/2022.
Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, tỉ lệ đóng BHYT, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.
3. Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ):
- Trích kinh phí CSSKBĐ: Theo Điều 33 Nghị định 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018.
- Điều kiện, nội dung chi, quản lý, tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí CSSKBĐ: Thực hiện theo Điều 34 Nghị định 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 và Công văn số 3118/BYT-BH ngày 04/06/2019 của Bộ Y tế.
 
4. Tổ chức thực hiện
- Các Trường triển khai quán triệt, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh ngay từ đầu năm học, tổ chức thu phí mua thẻ BHYT, lập danh sách cấp thẻ hoàn thành trong tháng 10/2021. Đối với học sinh tham gia BHYT 09 tháng (Hạn thẻ 01/01/2022 - 30/9/2022) và 12 tháng (Hạn thẻ 01/01/2022 đến 31/12/2022), thời hạn nộp tiền, lập danh sách đến hết ngày 31/12/2021.
- Tổng hợp số lượng học sinh được cấp thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng khác để xác định chính xác tỷ lệ tham gia BHYT và làm cơ sở nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định (mẫu 03/BHYT kèm theo).
- Bảo hiểm xã hội huyện thanh toán hoa hồng phí mua thẻ BHYT học sinh năm học 2021-2022 theo hướng dẫn BHXH Việt Nam.
Bảo hiểm xã hội huyện Phước Sơn đề nghị các Trường học trên địa bàn huyện triển khai và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời đến BHXH huyện Phước Sơn hoặc qua số điện thoại số 0235.3881343 để phối hợp giải quyết.
 
Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC
- Như trên;  
- UBND huyện (Báo cáo);
- Ban thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện (Báo cáo);
 Nguyễn Văn Ngọc
- Phòng GD-ĐT huyện (Phối hợp thực hiện);
- Trung tâm y tế huyện Phước Sơn (Phối hợp thực hiện);
- Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện (Phối hợp tuyên truyền);
- UBND các xã, Thị trấn (Phối hợp tuyên truyền);
 
- Giám đốc, P.Giám đốc BHXH huyện;  
- Các bộ phận; Lưu VT.  
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Tác giả bài viết: Cô Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

06/TB

Danh sách đăng kí xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:752 | lượt tải:158

TT 08/2022/TT-BGDĐT

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022

Lượt xem:640 | lượt tải:148

936/QĐ-UBND

Danh mục sách giáo khoa lớp 10 đã duyệt tỉnh Quảng Nam năm học 2022-2023

Lượt xem:1401 | lượt tải:411

406/QĐ-BGD ĐT

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (sửa đổi, bổ sung)

Lượt xem:647 | lượt tải:142

2176/KH-SGDĐT

Kế hoạch tập huấn mô đun 4

Lượt xem:881 | lượt tải:226
  • DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

day hoc qrt
vsc1560191795
download
logo congdoan
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,178
  • Tháng hiện tại50,439
  • Tổng lượt truy cập1,835,659
Bản quyền (c) 2010 thuộc về Trường THPT Khâm Đức
Địa chỉ: Khối 2B - TT Khâm Đức - H. Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.881639-Fax: 02353881553
Design by Mr.Lưu (cựu HS Trường THPT Khâm Đức - Khóa 1999-2002)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây